สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายงานกิจการ

พ.ร.บ สหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2562
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2562
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เงินปันผล พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ4) พ.ศ. 2565
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ5) พ.ศ. 2565
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ6) พ.ศ. 2565
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ7) พ.ศ. 2566
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยนต์ พ.ศ.2565
ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สมาชิก พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ยากไร้ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสมาชิก พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ระเบียบว่าด้วยสวัสิการเพื่อการมีบุตร และสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2566
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน สำหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561