โครงการศึกษาดูงานสหกร์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด