เอกสารเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561

*** สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อเอกสารที่ท่านต้องการดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

หนังสือส่งประจำเดือน สิงหาคม 2561

อำเภอแก่งคอย

1901 อบต.ท่าคล้อ
1902 อบต.สองคอน
1903 อบต.ชำผักแพว
1904 อบต.ห้วยแห้ง
1905 อบต.ท่าตูม
1907 อบต.ชะอม
1908 อบต.ตาลเดี่ยว
1909 อบต.เตาปูน
1910 อบต.หินซ้อน
1911 ทม.แก่งคอย
2001 อบต.โคกสะอาด
5008 ทับกวาง
5009 อบต.ท่ามะปราง

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

1101 อบต.หน้าพระลาน
1102 อบต.พุแค
1103 อบต.ผึ้งรวง
1104 อบต.ห้วยบง
1105 อบต.บ้านแก้ง

 

อำเภอดอนพุด

1001 อบต.ดงตะงาว

 

อำเภอบ้านหมอ

1201 อบต.ไผ่ขวาง
1202 อบต.เมืองขีดขิน
1203 ทต.ตลาดน้อย
1204 ทต.สร่างโศก
1205 อบต.โคกใหญ่
1206 อบต.หนองบัว
1207 ทต.ท่าลาน
1208 ทต.บางโขมด

 

อำเภอพระพุทธบาท

1301 ทต.ธารเกษม
1302 อบต.เขาวง
1303 ทต.หนองแก
1304 อบต.พุคำจาน
5014 ทต.พุกร่าง

 

อำเภอมวกเหล็ก

1701 อบต.ซับสนุ่น
1702 อบต.ลำพญากลาง
1703 อบต.ลำสมพุง
1704 อบต.มิตรภาพ
1705 อบต.หนองย่างเสือ
1706 อบต.มวกเหล็ก
1707 ทต.มวกเหล็ก

 

อำเภอเมือง

1801 อบต.ตลิ่งชัน
1802 ทต.ตะกุด
1803 อบต.หนองปลาไหล
1804 อบต.หนองยาว
1805 อบต.ดาวเรือง
1807 อบต.ปากข้าวสาร
1808 ทต.กุดนกเปล้า
1809 ทม.สระบุรี
5013 อบต.ป๊อกแป๊ก

 

อำเภอวังม่วง

1401 ทต.คำพราน
1402 ทต.แสลงพัน

 

อำเภอวิหารแดง

2101 อบต.หนองสรวง
2102 อบต.วิหารแดง

 

อำเภอเสาไห้

1601 อบต.บ้านยาง
1603 อบต.ช้างไทยงาม
1604 ทต.หัวปลวก
1605 ทต.ต้นตาล
1606 ทต.บ้านยาง
1607 ทต.เสาไห้
1608 ทต.เมืองเก่า
1602 อบต.ม่วงงาม

 

อำเภอหนองแค

2202 อบต.หนองปลาหมอ
2203 อบต.หนองไข่น้ำ
2204 อบต.กุ่มหัก
2205 อบต.ห้วยขมิ้น
2206 อบต.โคกแย้
2207 อบต.หนองแขม
2208 อบต.หนองนาก
2209 ทต.หินกอง
2210 อบต.ห้วยทราย
2211 อบต.หนองจิก
2212 อบต.บัวลอย
2201 อบต.หนองปลิง

 

อำเภอหนองแซง

2001 อบต.โคกสะอาด
2002 อบต.ไก่เส่า
2003 อบต.หนองกบ
2004 อบต.หนองหัวโพ
2005 อบต.ม่วงหวาน

 

อำเภอหนองโดน

1501 อบต.ดอนทอง
1502 อบต.บ้านกลับ
1503 อบต.หนองโดน

 

นอกจังหวัดสระบุรี

5015 มะนาวหวาน
5020 ทต.สว่างวัฒนา
5021 อบต.หนองน้ำใส
น.ส.กานดา แก้วเกลี้ยง
กรมราชทัณฑ์ จ.ระยอง
ทต.ดอนพุด
ทต.ท่าหลวง
น.ส.จิรภัทร ต่อวาท
น.ส.ชลาลักษณ์ คุ้มพันธ์
น.ส.ฐิตาภา รุนสง
น.ส.นพมาศ คงเจริญ
น.ส.ปัทมา พหลยุทธ
น.ส.ปุณยวีย์ ชำนาญ
น.ส.ไปรยา บุญสังข์
น.ส.รัชณี สกุลรัง-สรรพกร กรุงเทพฯ
น.ส.ศตพร อยู่ชำนาญค้า
น.ส.สุภาวดี หินอ่อน
นางศิวัตรา นวนเพ็ง
นายกลยุทธ คำภา
นายธณภณ กะวะนิช (ลาออกจาก เดิม อบต.ท่าคล้อ)
นายปริญญา ปรัชญาภูมิ
นายปิยะพันธุ์ ทับสกุล
นายสุระชัย ธนูศร (เกษียณเดิม อบต.เตาปูน)
สารพัดช่างสระบุรี
อบต.ขอนฉิม -จ.ขอนแก่น
อบต.ชอนสมบูรณ์ -จ.ลพบุรี
อบต.เนินขี้เหล็ก จ.นครสวรรค์
อบต.บ้านค่าย – จ.ชัยภูมิ
อบต.บ้านพร้าว จ.สระบุรี
อบต.บ้านแพรก -จ.พระนคศรีอยุทธยา
อบต.บ้านหีบ-จ.พระนครศรีอยุธยา
อบต.ปากจั่น -พระนครศรีอยุทธยา
อบต.มาบกาด – จ.นครราชสีมา
อบต.ละลวด – จ.บุรีรัมย์
อบต.วังเพลิง จ.ลพบุรี
อบต.ศาลาลอย -จ.พระนครศรีอยุทธยา
อบต.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา
อบต.ห้วยหิน -จ. ลพบุรี

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

0001 สหกรณ์

พิพากษา

นายวันเฉลิม บุตรศิริ
นายอนุโลม บัวศรี