ขอพร สวัสดีปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 ประธาน และคณะกรรมการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายกเทศบาลเมืองสระบุรี,สหกรณ์จังหวัดสระบุรี และ สนง.ผู้ตรวรสอบบัญชี