สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายงานกิจการ

พ.ร.บ สหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุด 21
ประกาศที่ 2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการชุดที่ 21
ประกาศที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้/คณะอนุกรรมการ
ประกาศที่ 4 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์