ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

คณะกรรมการ ชุดที่ ๒๑

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ