ปี 2556
กำไรสุทธิ
938,769.75
เฉลี่ยคืน
เงินปันผล
3%
4.5%
   

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

ประวัติสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการ รูปแผนที่ตั้งสหกรณ์ ติดต่อสหกรณ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ
  ประกาศสหกรณ
  รายงานการประชุม
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 เจ้าหน้าที่สหกรณ
  เอกสารประชุมประจำเดือน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
สหกรณ์ย้ายสำนักงานไปในตัวเมืองสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ตึกสามชั้น ถนนพิชัยฯ เส้นทางฝั่งเดียวกันกับหน้าวิทยาลัยอาชีวะสระบุรี อยู่ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี (เก่า) และ กองพันทหารม้า ข้างร้านถ่ายรูป Fuji (ศรีวิไล) (สังเกตุดูนะคะ ยังไม่ได้ขึ้นป้ายชื่อสหกรณ์) เบอร์ติดต่อ 036-231205
   
ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาใบนำฝากเงิน ที่ชำระเงินให้สหกรณ์

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนธันวาคม 2557

ประชุมวันที่ 11 ธันวาคม 2557

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ประชุมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนกันยายน 2557

ประชุมวันที่ 11 กันยายน 2557

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนตุลาคม 2556

ประชุมวันที่ 10 ตุลาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนกันยายน 2556

ประชุมวันที่ 12 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนสิงหาคม 2556

ประชุมวันที่ 8 สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ประชุมวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556

ประชุมวันที่ 13 มิถุนายน 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนเมษายน 2556

วันที่ 10 เมษายน 2556

ใบสมัครขอรับทุนเรียนดี ประจำปี 2555

ระดับประถมศึกษา ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50

มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.25

ปริญญาตรี ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25

ส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกถึง วันที่ 30 เมษายน 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนมีนาคม 2556

วันที่ 14 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนมกราคม 2556

วันที่ 9 มกราคม 2556

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนธันวาคม 2555

วันที่ 6 ธันวาคม 2555

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 10 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

มติที่ประชุมเรื่องอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 10 ครั้งที่ 5
ประจำปี 2555 วันที่ 11 ตุลาคม 2555

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

- เกี่ยวกับเรื่องรับสมัครสมาชิก ใหม่ การอนุมัติเงินกู้สามัญ

- การเสนอโครงการพาสมาชิกท่องเืที่ยวต่างประเทศ

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัย (สมาชิก กองทุน สวส.)

 

เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเินินการชุดที่ 10 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

- มติเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก

เอกสารค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพ์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ดาวน์โหลดไม่ติดกรุณาติดต่อ 036-395737

เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 55

- มติเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้สามัญ

- มติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉ.3) พ.ศ. 2555

เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 

ประกาศข่าวดีดีให้สมาชิกทุกท่านทราบสหกรณ์

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอีก 0.50 สตางค์ เหลือ 8.25 ต่อปี

ตามมติที่ประชุมกรรมการฯ ชุดที่ 10 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55

 

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 55

 

   

โครงการสวัสดิการสมาชิก

(สวส.)สมาชิกมีแต่ได้กับได้เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
หรือสมาชิกที่เป็นอยู่ก่อนสามารถสมัคร เพื่อเข้ารับสวัสดิการได้
ส่งเงินครบ 10,000 บาท รับสวัสดิการ 100,000 บาท


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ในหัวข้อแบบฟอร์มด้านบน
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ และสำเนาบัตรผู้รับประโยชน์
กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วส่งให้คณะกรรมการประจำอำเภอ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 58

ไฟล์เรียกเก็บเงินเป็นไฟล์ PDF

หน่วยงานใดดาวน์โหลดไม่ได้
ติดต่อสหกรณ์ 036-231205 , 0854227928


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Company Name