สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
599/5 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3623-1205  โทรสาร 0-3623-1205  โทรศัพท์มือถือ 08-5422-7928
e-mail : coopsao@gmail.com
Design & Support : MAZknight.Smile
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระบุรี
Back
Next
ปี 2556
กำไรสุทธิ
938,769.75
เฉลี่ยคืน
เงินปันผล
3%
4.5%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
•ออมทรัพย์
•พิเศษ
•ออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
•ฉุกเฉิน
•สามัญ
•พิเศษ

   
ร้อยละ 4 ต่อปี
     ร้อยละ 4 ต่อปี
     ร้อยละ 6 ต่อปี


ร้อยละ 8.25 ต่อปี
ร้อยละ 8.25 ต่อปี
ร้อยละ 8.25 ต่อปี
เอกสารการขอกู้เงินสามัญ
ต้องส่งให้ก่อน
วันประชุม 3 วัน
เพื่อตรวจคำขอกู้
และจัดทำรายละเอียด
AmazingCounters.com
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
website เก่า
.